วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 2

คัมภีร์กระษัย
กล่าวถึง โรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมที่ "โรคกระษัย" โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีสาเหตุจากกองธาตุ มี 8 ประการ และกลุ่มที่มีสาเหตุเกิดจากโรคอิีก 18 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386217

คัมภีร์ทิพย์มาลา
กล่าวถึง ลักษณะฝีภายใน 21 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386225

คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
กล่าวถึง สาเหตุของโรคเรื้อน 7 อย่าง และโรคเรื้อน 13 ประเภท
http://www.scribd.com/doc/96386240

คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์
กล่าวถึงโรคฝีภายนอก 2 ประเภท
http://www.scribd.com/doc/96386228

คัมภีร์ชวดาร
กล่าวถึง โรคลมมีพิษ และลมมีพิษมาก
http://www.scribd.com/doc/96386219

คัมภีร์มัญญชุสาระวิเชียร
กล่าวถึง โรคดาน หรือโรคลมที่เป็นก้อนแข็ง 10 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386229

คัมภีร์อุทรโรค
กล่าวถึง โรคมานท้องโต
http://www.scribd.com/doc/96259296

คัมภีร์มุขโรค
กล่าวถึง โรคที่เกิดในปากและคอ 19 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386233

คัมภีร์วรโยคสาร
กล่าวถึง หน้าที่และลักษณะของแพทย์ 30 ประการ คุณลักษณะแพทย์ที่ดี ลักษณะผู้ป่วย นิมิตดี-ร้าย โรคและการรักษา รสของสมุนไพร การเก็บสมุนไพร รวมทั้งสรรพคุณ หรือคุณค่าของอาหาร
http://www.scribd.com/doc/96387183

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 3

คัมภีร์ฉันทศาสตร๋
กล่าวถึง สมุฏฐานและไข้ต่าง ๆ
http://www.scribd.com/doc/96259257

คัมภีร์ตักศิลา
กล่าวถึง ไข้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะอาการและชื่อเรียก
http://www.scribd.com/doc/96259260

คัมภีร์ตักศิลา (เปรียบเทียบ)
กล่าวถึง การเปรียบเทียบโรคไข้ในคัมภีร์ตักศิลา 
http://www.scribd.com/doc/96259282

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์
กล่าวถึง โรคที่เกิดในเด็ก ได้แก่ลำบองราหูที่เกิดเดือนต่าง ๆ ซาง และลักษณะสันนิบาต
http://www.scribd.com/doc/96259294

คัมภีร์ธาตุบรรจบ
กล่าวถึง โรคเกี่ยวกับอุจจาระ และมหาภูตรูป ตั้งแต่สาเหตุของโรค ความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระ ลักษณะ สี และกลิ่นของอุจจาระ
http://www.scribd.com/doc/96259287

คัมภีร์ปฐมจินดา
กล่าวถึง การเกิดขึ้นของโลกและมนุษย์ การตั้งครรภ์ การแท้ง การคลอดลูก วิธีการฝังรก โรคที่เกิดขณะอยู่ไฟ การดูแลเด็ก โรคในวัยเด็ก
http://www.scribd.com/doc/96259290

คัมภีร์มหาโชตรัต
กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย การเกิดระดู ความผิดปรกติของระดู
http://www.scribd.com/doc/96259291

คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
กล่าวถึง โรคทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายและผู้หญิง ทุลาวะสา 12 ประการ ปรเมหะ 20 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96259292

คัมภีร์อติสาร
กล่าวถึง โรคอุจจาระร่วง
http://www.scribd.com/doc/96259295

คัมภีร์อุทรโรค
กล่าวถึง โรคมานท้องโต
http://www.scribd.com/doc/96259296

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 1

คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย
กล่าวถึง สาเหตุของการเกิดโรค 4 ประการ ได้แก่ ธาตุ อุตุ อายุ และกาล
http://www.scribd.com/doc/96147247

คัมภีร์เวชศึกษา คัมภีร์โรคนิทาน และคัมภีร์ธาตุวิภังค์
คัมภีร์เวชศึกษา กล่าวถึง 
คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึง สาเหตุการเกิดโรค ได้แก่สาเหตุจากความผิดปรกติของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ อิทธิพลของฤดูกาล  
คัมภีร์ธาตุวิภังค์ กล่าวถึง โรคที่เกิดจากความผิดปรกติของธาตุทั้ง 4 พิการตามฤดู 4 
http://www.scribd.com/doc/96147246

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

จตุพร  พนัสโณทัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา