วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 2

คัมภีร์กระษัย
กล่าวถึง โรคที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมที่ "โรคกระษัย" โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีสาเหตุจากกองธาตุ มี 8 ประการ และกลุ่มที่มีสาเหตุเกิดจากโรคอิีก 18 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386217

คัมภีร์ทิพย์มาลา
กล่าวถึง ลักษณะฝีภายใน 21 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386225

คัมภีร์วิถีกุฏฐโรค
กล่าวถึง สาเหตุของโรคเรื้อน 7 อย่าง และโรคเรื้อน 13 ประเภท
http://www.scribd.com/doc/96386240

คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์
กล่าวถึงโรคฝีภายนอก 2 ประเภท
http://www.scribd.com/doc/96386228

คัมภีร์ชวดาร
กล่าวถึง โรคลมมีพิษ และลมมีพิษมาก
http://www.scribd.com/doc/96386219

คัมภีร์มัญญชุสาระวิเชียร
กล่าวถึง โรคดาน หรือโรคลมที่เป็นก้อนแข็ง 10 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386229

คัมภีร์อุทรโรค
กล่าวถึง โรคมานท้องโต
http://www.scribd.com/doc/96259296

คัมภีร์มุขโรค
กล่าวถึง โรคที่เกิดในปากและคอ 19 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96386233

คัมภีร์วรโยคสาร
กล่าวถึง หน้าที่และลักษณะของแพทย์ 30 ประการ คุณลักษณะแพทย์ที่ดี ลักษณะผู้ป่วย นิมิตดี-ร้าย โรคและการรักษา รสของสมุนไพร การเก็บสมุนไพร รวมทั้งสรรพคุณ หรือคุณค่าของอาหาร
http://www.scribd.com/doc/96387183

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น