วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิชาเวชกรรมไทย 3

คัมภีร์ฉันทศาสตร๋
กล่าวถึง สมุฏฐานและไข้ต่าง ๆ
http://www.scribd.com/doc/96259257

คัมภีร์ตักศิลา
กล่าวถึง ไข้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งลักษณะอาการและชื่อเรียก
http://www.scribd.com/doc/96259260

คัมภีร์ตักศิลา (เปรียบเทียบ)
กล่าวถึง การเปรียบเทียบโรคไข้ในคัมภีร์ตักศิลา 
http://www.scribd.com/doc/96259282

คัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์
กล่าวถึง โรคที่เกิดในเด็ก ได้แก่ลำบองราหูที่เกิดเดือนต่าง ๆ ซาง และลักษณะสันนิบาต
http://www.scribd.com/doc/96259294

คัมภีร์ธาตุบรรจบ
กล่าวถึง โรคเกี่ยวกับอุจจาระ และมหาภูตรูป ตั้งแต่สาเหตุของโรค ความผิดปกติของการถ่ายอุจจาระ ลักษณะ สี และกลิ่นของอุจจาระ
http://www.scribd.com/doc/96259287

คัมภีร์ปฐมจินดา
กล่าวถึง การเกิดขึ้นของโลกและมนุษย์ การตั้งครรภ์ การแท้ง การคลอดลูก วิธีการฝังรก โรคที่เกิดขณะอยู่ไฟ การดูแลเด็ก โรคในวัยเด็ก
http://www.scribd.com/doc/96259290

คัมภีร์มหาโชตรัต
กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย การเกิดระดู ความผิดปรกติของระดู
http://www.scribd.com/doc/96259291

คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา
กล่าวถึง โรคทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ของผู้ชายและผู้หญิง ทุลาวะสา 12 ประการ ปรเมหะ 20 ประการ
http://www.scribd.com/doc/96259292

คัมภีร์อติสาร
กล่าวถึง โรคอุจจาระร่วง
http://www.scribd.com/doc/96259295

คัมภีร์อุทรโรค
กล่าวถึง โรคมานท้องโต
http://www.scribd.com/doc/96259296

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น